Algemene voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Consument: een klant die tevens een natuurlijke persoon is die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Crypto(currency): virtuele valuta in een ongereguleerde markt. Crypto is gebaseerd op blockchain-technologie. De handel in cryptovaluta verloopt buiten AFM-toezicht.
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail, clouddiensten en externe server - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Klant: de partij met wie Margin Traders NL een overeenkomst is aangegaan of een offerte tekent;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Partijen: de ondernemer en de klant samen;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Identiteit van de ondernemer

De vennootschap onder firma Margin Traders NL, gevestigd te Oud-Beijerland;

E-mail-adres: info@margintraders.nl

Website: www.margintraders.nl

KvK-nummer: 76482189

Btw-identificatienummer: [..]

Toepasselijkheid  

algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) communicatie-uitingen, mededelingen, offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, nieuwsbrieven, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Margin Traders NL.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Margin Traders NL voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

 

Het aanbod

Alle aanbiedingen en offertes van Margin Traders NL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Als de klant het aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Margin Traders gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Margin Traders NL niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Margin Traders NL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door haar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Margin Traders NL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Margin Traders NL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Margin Traders NL kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Margin Traders NL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Bij de aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Margin Traders NL zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie (3) dagen na ontvangst van de aanvaarding in trekken, zonder dat de klant daar enige rechten aan kan ontlenen.

Margin Traders NL zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • de contactgegevens waar de klant met klachten terecht kan;
 • een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Informed consent

De klant wordt bij het aangaan van de overeenkomst met Margin Traders NL verondersteld bekend te zijn met de risico’s die verbonden zijn aan het handelen in cryptocurrency.

De klant gaat er bij de aanvaarding van het aanbod mee akkoord dat:

 • alle informatie die de klant ontvangt van of namens Margin Traders NL door middel van (online) trainingen en masterclasses, educatieve e-books, videocontent, nieuwsbrieven, e-mail, signal kanalen, digitale tekstberichten, online flyers en/of de website, uitsluitend informatieve en educatieve doeleinden dienen en geen uitnodiging, advies, suggestie, aanbeveling of aanbod inhouden om een bepaalde investering, in de vorm van een aan- of verkoop van cryptocurrency te doen;
 • de klant zich er uitdrukkelijk van bewust is dat Margin Traders NL slechts de hiervoor genoemde algemene informatie verschaft ter educatieve doeleinden en dat de klant hieruit geen persoonlijk juridisch, fiscaal  of beleggingsadvies kan of mag afleiden. Een klant kan in ieder geval geen rechten ontlenen aan deze vrijblijvende informatie;
 • de verstrekte informatie bevat uitdrukkelijk geen garanties, adviezen, beloftes en prognoses;
 • alle bestuurders, werknemers en/of hulppersonen van Margin Traders NL geen professioneel financieel adviseurs zijn en dat zij deze intentie ook niet plegen te hebben;
 • wanneer de klant ervoor kiest in cryptocurrency te (gaan) beleggen, hij zich realiseert dat het een volatiele markt betreft waarin informatie snel door de tijd kan worden ingehaald. De klant kan zijn inleg en beleggingen verliezen en is zelf verantwoordelijk dat hij uitsluitend investeringen doet voor zover hij bereid is de kans te aanvaarden om deze te kunnen verliezen. Dat houdt uitdrukkelijk in dat de klant bij voorkeur geen investeringen doet met geleende middelen of pensioengelden;
 • de klant te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor alle investeringen en trades die hij maakt ;
 • indien en voor zover de klant gebruik maakt van zogenaamde trading bots van derden, er bij sommige aanbieders een technische mogelijkheid is om automatisch een trade te volgen op basis van de informatie van Margin Traders NL. Margin Traders NL ondersteunt deze technische volgoptie niet. In alle gevallen blijft de klant zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de informatie en de trading bots;
 • indien de klant de informatie die hij van of namens Margin Traders NL heeft verkregen kopieert, deelt, bespreekt en/of verkoopt aan derden hij het risico loopt dat hij zal worden verwijderd uit de kanalen van Margin Traders NL, zonder restitutie van de betaalde abonnementskosten.
 • Bij het handelen in cryptocurrency belegt de klant buiten toezicht van de AFM.

Prijzen

 • Alle prijzen die Margin Traders NL hanteert zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Margin Traders NL kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële of cryptocurrency markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Alle prijzen die op de website worden gehanteerd kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
 • Verhogingen van de kostprijs van de producten en of diensten of onderdelen daarvan, die Margin Traders NL niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding en/of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot aanpassing van de prijs. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij aanspraak kan maken op restitutie van de reeds betaalde  en ontvangen diensten/producten.
 • Indien partijen voor de dienstverlening van Margin Traders NL een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.
 • Margin Traders NL heeft het recht de prijzen jaarlijks te wijzigen.
 • Prijswijzigingen zullen telkens voorafgaand aan de inwerkingtreding aan de klant worden doorgegeven.
 • De klant heeft het recht de overeenkomst met Margin Traders NL binnen drie (3) maanden na de aankondiging van de prijsverhoging op te zeggen indien hij daarmee niet akkoord is.

Betaling 

De klant dient de betalingen voorafgaand aan de leveringen van het product en of die dienst te hebben voldaan. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Margin Traders NL te melden.

Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is Margin Traders NL gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst per direct op te schorten.

Wanneer de klant na een behoorlijke ingebrekestelling in verzuim is met tijdige betaling, is hij de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

In het geval van liquidatie, faillissement,  beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Margin Traders NL op de klant direct opeisbaar.

Indien de klant weigert om zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Margin Traders NL, dan blijft hij onverminderd verplicht de afgesproken prijs aan Margin Traders NL te betalen.

Wanneer de klant ervoor kiest om de betaling via automatische incasso te laten verlopen, is de klant er te allen tijde voor verantwoordelijk dat zijn bankrekening over voldoende saldo beschikt. 

Uitsluiting herroepingsrecht

 • De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de online aankoop in afwijking van het wettelijk herroepingsrecht voor consumenten niet ontbinden omdat:
 • - de klant bij het aangaan van de overeenkomst heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Margin Traders NL de overeenkomst tot het verrichten van diensten is nagekomen;
 • - het de levering van zaken betreft die een zeer beperkte houdbaarheid in de volatiele markt hebben;
 • - de klant bij het aangaan van de overeenkomst direct over de digitale informatie kan beschikken en het product/de dienst vergelijkbaar is met de levering van kranten, tijdschriften of magazines;
 • -  het betreft de levering van digitale inhoud die niet op een materiële gegevensdrager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met  uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Opschortingsrecht

 • Tenzij de klant een consument is, doet hij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende opschortingsbevoegdheid.

Retentierecht

 • Margin Traders NL kan een beroep doen op het retentierecht. Dit houdt in dat zij producten en/of diensten bestemd voor de klant onder zich houdt totdat de klant alle nog openstaande rekeningen van Margin Traders NL heeft voldaan. Dit recht vervalt indien de klant voldoende zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 • Het retentierecht geldt ook voor eerdere overeenkomsten op grond waarvan de klant nog betaling verschuldigd is aan Margin Traders NL.
 • Margin Traders NL is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de klant mogelijkerwijs kan lijden als gevolg van het gebruik maken van haar retentierecht.

Verrekening

 • Alleen in het geval de klant een consument is, heeft hij het recht om een schuld aan Margin Traders NL te verrekenen met een vordering op Margin Traders NL. In alle overige vallen doet de klant afstand van zijn recht op verrekening.

Eigendomsvoorbehoud

 • Margin Traders NL blijft volledig eigenaar van alle geleverde producten en diensten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 • Zolang de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting kan Margin Traders NL zich beroepen op het eigendomsvoorbehoud en alle geleverde producten terugnemen.
 • Wanneer Margin Traders NL een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst tevens ontbonden en heeft zij het recht om als gevolg daarvan een vergoeding van schade, gederfde winst en rente van de klant te vorderen.

Levering en uitvoering

Margin Traders NL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Margin Traders NL kenbaar heeft gemaakt.

 • Indien de klant niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een eventuele verlate levering van Margin Traders NL niet kan tegenwerpen.

Levertijd en uitvoering van de overeenkomst

 • De levertijden van Margin Traders NL zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding van de termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De levertijd vangt aan nadat de klant zijn volledige betaling aan Margin Traders NL heeft voldaan en deze betaling is bevestigd door Margin Traders NL.
 • Met inachtneming van hetgeen hiervoor bij het aanbod is vermeld, zal Margin Traders NL geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn overeen is gekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal Margin Traders NL het bedrag dat de klant heeft betaald onverwijld terug betalen.
 • De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten en of diensten tijdig kan plaatsvinden. Indien de klant daar niet voor zorgt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.
 • Margin Traders NL is niet aansprakelijk voor het verlies van cryptocurrency wegens een eventueel gebrek aan het gekochte product of de geleverde dienst.
 • Margin Traders NL voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
 • Margin Traders NL heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk dan wel digitaal akkoord en na betaling van het overeengekomen bedrag.

Verzekering en risico

 • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekering en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal;

zaken van Margin Traders NL die bij de klant aanwezig zijn.

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

 • De klant geeft op eerste verzoek van Margin Traders NL de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 • Indien de klant bestelde producten en of diensten later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten en of diensten komen geheel voor rekening van de klant.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten en/of diensten gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 • Margin Traders NL is niet aansprakelijk voor verlies van cryptocurrency wegens het verliezen van private keys, pincodes of wachtwoorden door de klant. De gebruiker is telkens zelf verantwoordelijk voor zijn handelwijze en het uitvoeren van een goed functionerende back-up van zijn gegevens.

Garantie 

 • Voor zover de overeenkomst een dienstverlenend karakter heeft, bevat deze vanwege de aard van de overeenkomst voor Margin Traders NL uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 • De overeenkomst bevat geen garantie omtrent de juistheid en accuraatheid  van informatie, mededelingen en/of verwachtingen.

Informatieverstrekking door de klant

 • De klant stelt alle informatie en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Margin Traders NL.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid, en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden. Ook indien deze informatie van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien de klant dit verzoekt, retourneert Margin Traders NL de bescheiden.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door  Margin Traders NL gewenste informatie ter beschikking en loopt de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant.

Looptijd en opzegging van de overeenkomst

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Voor de klant, niet zijnde een consument geldt een opzegtermijn van twee maanden.

De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Margin Traders NL voor zichzelf heeft bedongen.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Voor de klant, niet zijnde een consument geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. Voor de klant, niet zijnde een consument geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Intellectuele eigendomsrechten

Ten behoeve van de dienstverlening en het verstrekken van producten aan de klant, behoudt Margin Traders NL alle intellectuele eigendomsrechten ( auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Margin Traders NL (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Geheimhouding

De klant houdt alle informatie en berichten die hij van of namens Margin Traders NL ontvangt geheim. Deze verplichting geldt ongeacht de vorm waarin hij deze informatie tot zijn beschikking krijgt.

Hetzelfde geldt voor alle andere informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding daarvan schade aan Margin Traders NL kan toebrengen.

De klant neemt alle nodige maatregelen ter waarborging van de verplichtingen als genoemd in lid 1 en 2.

De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie die:

al openbaar was voordat de klant de informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg is van een schending van de geheimhouding van de klant;

die door de klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

De geheimhoudingsverplichting is van toepassing zolang de overeenkomst tussen partijen van kracht is en eindigt slechts na afloop van drie (3) jaren na het eindigen van die overeenkomst.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Margin Traders NL tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Margin Traders NL geleverde producten en/of diensten uit hoofde van overeenkomst tussen partijen.

 

Klachtenregeling

Margin Traders NL beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen een (1) maand nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Margin Traders NL. Voor consumenten geldt een termijn van twee (2) maanden.

Bij Margin Traders NL ingediende klachten worden binnen een termijn een (1) maand gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Margin Traders NL binnen voornoemde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klant dient Margin Traders NL in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn staat het de klant vrij om zijn geschil aan een rechter voor te leggen.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dat er niet toe leiden dat Margin Traders NL gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan partijen zijn overeengekomen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Margin Traders NL, zal zij naar haar eigen inzicht de geleverde producten en/of diensten kosteloos vervangen, herstellen of alsnog uitvoeren.

Ingebrekestelling

De klant dient een ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Margin Traders NL.

De klant is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige verzending van de ingebrekestelling.

Hoofdelijkheid

Indien Margin Traders NL een overeenkomst aangaat ten behoeve van meerdere klanten en/of rechtsperso(o)n(en), zijn al die klanten afzonderlijk alsmede de bestuurders van de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting die op grond van de overeenkomst aan Margin Traders NL verschuldigd is.

Aansprakelijkheid van Margin Traders NL

Margin Traders NL is slechts aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt uit hoofde van de overeenkomst indien en voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Margin Traders NL.

Margin Traders NL is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de klant, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste kansen en/of schade aan derden.

Indien Margin Traders NL aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Alle opmerkingen, mededelingen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen, schema’s en omschrijvingen zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Indien de klant niet binnen bekwame tijd na ontdekking van een gebrek conform de klachtenregeling heeft geprotesteerd bij Margin Traders NL dan kan de klant geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Margin Traders NL toerekenbaar tekortschiet in nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gelet op haar aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Indien de nakoming van de verplichting niet blijvend onmogelijk is dan, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden na een deugdelijke ingebrekestelling en nadat Margin Traders NL in verzuim is.

Margin Traders NL kan de overeenkomst met de klant ontbinden, wanneer de klant zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt.

 

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Margin Traders NL in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan haar kan worden toegerekend in een van de wil van Margin Traders NL onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Margin Traders NL kan worden verlangd.

Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - maar niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.), wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, cyberaanvallen, pandemie, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Margin Traders NL een of meerdere verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat zij er weer aan kan voldoen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Margin Traders NL is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding of restitutie aan de klant verschuldigd.

 

Wijziging van de overeenkomst

Indien er na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering ervan nodig is om de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomstig dienovereenkomstig aan. Een aanpassing is slechts geldig indien beide partijen zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met de wijziging.

 

Wijziging algemene voorwaarden

Margin Traders NL is gerechtigd om haar toepasselijke algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigen van ondergeschikt belang mogen te allen tijde worden doorgevoerd.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden is de klant gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen.

Geen overgang van rechten 

Het is de klant niet toegestaan om zijn rechten uit de overeenkomst aan een of meerdere derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Margin Traders NL.

Deze bepaling uit lid 1 wordt geacht goederenrechtelijke werking te hebben, conform artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

De klant gaat er op voorbaat uitdrukkelijk mee akkoord dat Margin Traders NL haar onderneming kan inbrengen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De overgang naar een besloten vennootschap doet aan de toepasselijke voorwaarden niets af. Indien deze situatie zich voordoet, wordt de klant daarover geïnformeerd door Margin Traders NL.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer een of meerdere van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, dan tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan en zijn deze onverminderd van toepassing op de overeenkomst.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het meest aansluit bij de bedoeling die Margin Traders NL bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen Margin Traders NL en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.